پرسشنامه ارائه خدمات سبز توسط شرکت – لارسون و خان (۲۰۱۱)

پرسشنامه ارائه خدمات سبز توسط شرکت – لارسون و خان (۲۰۱۱)

ارائه خدمات سبز: فرآیندهای ارائه خدماتی برای ایجاد و تسهیل مبادلات به منظور ارضای نیازها و خواسته های بشری طراحی می شود به طوری که این ارضاء نیازها و خواسته ها با حداقل اثرات مضر و مخرب روی محیط زیست باشند

به منظور سنجش و ارزیابی ارائه خدمات سبز توسط شرکت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لارسون و خان (۲۰۱۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.