پرسشنامه ارتباط با مدرسه – واترز و کراس (۲۰۱۰)

پرسشنامه ارتباط با مدرسه – واترز و کراس (۲۰۱۰)

ارتباط با مدرسه: ارتباط با مدرسه را میتوان به عنوان احساس رضایت دانش آموزان از بودن در مدرسه تعریف کرد؛ ارتباط با مدرسه به عنوان ادراک دانش آموزان از حمایت مدرسه که جو مطلوبی دارد و دارای فرهنگی حمایتگر است، تعریف شده است.

به منظور سنجش و ارزیابی ادراک دانش آموزان از ارتباط با مدرسه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر واترز و کراس (۲۰۱۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.