پرسشنامه ارزش تکلیف – پینتریج و همکاران (۱۹۹۱)

پرسشنامه ارزش تکلیف – پینتریج و همکاران (۱۹۹۱)

به منظور سنجش و ارزیابی ارزش تکلیف از دید دانشجویان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از منبع معتبر پینتریج و همکاران (۱۹۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش هایی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.