پرسشنامه ارزش خرید نیاز محور – کساری و آتولکار (۲۰۱۶)

پرسشنامه ارزش خرید نیاز محور – کساری و آتولکار (۲۰۱۶)

ارزش خرید نیاز محور: ارزش نیازمحور، تمایل به اهمیت دادن به ارزش کارکردی ادراک شده و یا عملکرد فیزیکی مانند کیفیت و ارزش محصول توسط مصرف کننده تعریف میشود. به منظور سنجش ارزش خرید نیاز محور می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه و ابعاد صرفه جویی اقتصادی، ارائه قدرت انتخاب، راحتی خرید، محصولات سفارشی و ارزش خرید نیاز محور می‌باشد که از پژوهش معتبر کساری و آتولکار (۲۰۱۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.