پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری – اگرت و اولاگا (۲۰۰۲)

پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری – اگرت و اولاگا (۲۰۰۲)

ارزش درک شده توسط مشتری: فعالیتهای بازاریابی، عمدتا براساس ارزش مشتری، پایه گذاری شده‌اند. ارزش درک شده در بازاریابی به صورت ارزیابی مشتری از هزینه‌ها و منافع کسب شده از خرید یک محصول یا خدمت، تعریف میشود. نتایج پژوهشهای پیشین، حاکی از این است که ارزش درک شده، رضایت مشتری و خریدهای آینده را افزایش میدهد. ارزش درک شده، عاملی است که پس از کیفیت درک شده می آید و کیفیت درک شده را میتوان به عنوان یک متغیر پیش شرط برای ارزش، در نظر گرفت.

به منظور سنجش و ارزیابی ارزش درک شده توسط مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اگرت و اولاگا (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.