پرسشنامه ارزش درک شده خرید کارپنتر و همکاران (۲۰۰۵)

پرسشنامه ارزش درک شده خرید کارپنتر و همکاران (۲۰۰۵)

به منظور سنجش و ارزیابی ارزش درک شده خرید می توان از پرسشنامه ای که برای شما در این بخش فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کارپنتر و همکاران (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهشی در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.