پرسشنامه ارزش های شخصی (PVQ) – شری و ورما (۱۹۹۴)

پرسشنامه ارزش های شخصی (PVQ) – شری و ورما (۱۹۹۴)

در دوره ای از تاریخ روان سنجی، عقیده بر این بود که نگرش های اجتماعی شامل چندین ماهیت است نمی توان آنها را شناخت و اندازه گیری کرد. مردم مطمئن بودند که تنها روان سنجی که توانست این اندازه گیری را انجام دهد، ترستون بود. حدود قرن بیستم از زمانی که ترستون، این دیدگاه را ارائه داد، پیشرفت قابل ملاحظه ای در مفهوم ارزش و اندازه گیری آن رخ داده است. در حال حاضر، ارزش ها متفاوت از نگرشها و باورها مورد بررسی قرار می گیرند. آنها یگانه بعد انگیزشی را تشکیل می دهند، اگرچه این زمان هیچ کدام از روان شناسان اجتماعی در تعریف ارزش، هم رأی نیستند. اغلب آنها بر این عقیده اند که ارزش. مفهومی  مطلوب از هدف ها، آرزوها، غایت ها یا شیوه های عملی است که رفتار انتخابی بشر را می سازد.

به منظور سنجش ارزش های شخصی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر دکتر جی. پی. شری و دکتر آر. پی. ورما (۱۹۹۴) استخراج شده‌اند.