پرسشنامه ارزش های مراقبتی پرستاری – حسینی (۱۳۹۱)

پرسشنامه ارزش های مراقبتی پرستاری – حسینی (۱۳۹۱)

به منظور شناسایی و اولویت بندی ارزش های مراقبتی پرستاری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر حسینی (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.