پرسشنامه ارزیابی قلدری سازمانی

پرسشنامه ارزیابی قلدری سازمانی

قلدری سازمانی به معنی آزار و اذیت، تخلف، محروم کردن کسی از نظر اجتماعی که تأثیر منفی روی وظایف کاری شخص می گذارد، تعریف می شود. قلدری سازمانی، قرارگرفتن در معرض مداوم به رفتارهای منفی و تهاجمی است که ممکن است روانی، کلامی و یا فیزیکی باشد و ممکن است توسط یک فرد یا گروه مرتکب شده باشد. اینرسن و هول در سال ۲۰۰۱ ،سه مؤلفه قلدری سازمانی را شرح داده اند:

۱ .قلدری مرتبط با کار مانند دریغ کردن اطلاعات و یا تعیین ضرب العجل غیرمنطقی.

۲ .قلدری شخصی: مانند غیبت کردن یا پخش شایعات.

۳ .قلدری فیزیکی: از قبیل با برخورد فیزیکی داد زدن یا مورد تهدید واقع شدن.

به منظور سنجش قلدری سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۲ گویه و شامل ابعاد قلدری شخصی، قلدری مرتبط با کار و قلدری فیزیکی می‌باشد که از پژوهش های‌ معتبر اینرسن و همکاران (۲۰۰۹) و همچنین لسچینگر و همکاران (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.