پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان – مان و همکاران (۱۹۹۹)

پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان – مان و همکاران (۱۹۹۹)

عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی دارای ابعاد مختلفی است. بسیاری از محققان در مورد عملکرد سازمانی فقط جنبه­ های مالی آن­را در نظر می­ گیرند؛ در صورتی که نتایج غیر مالی مانند نتایج فرآیندی، توسعه خدمات جدید، بهبود توانایی در جذب، آموزش و توسعه را بایستی در نظر داشت و در سیستم ­های مدیریت دانش بایستی اندازه­ گیری­ های مالی و غیر مالی را با یکدیگر ترکیب کرد.

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه و ابعاد رهبری، سیاست و استراتژی، مدیریت کارکنان، منابع، فرآیندها، رضایت مشتری، رضایت کارکنان، تاثیر بر جامعه و نتایج کسب و کار می‌باشد که از پژوهش معتبر مان و همکاران (۱۹۹۹) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.