پرسشنامه ارزیابی محتوای برنامه درسی – کشاورزاده (۱۳۹۵)

پرسشنامه ارزیابی محتوای برنامه درسی – کشاورزاده (۱۳۹۵)

به منظور بررسی محتوای برنامه درسی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کشاورزاده (۱۳۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.