پرسشنامه ارزیابی محیط آموزشی راف و همکاران (DREEM) (1997)

پرسشنامه ارزیابی محیط آموزشی راف و همکاران (DREEM) (1997)

به منظور سنجش ادراک دانشجویان علوم پزشکی از محیط آموزشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵۰ گویه و ابعاد ادراک از یادگیری، ادراک از مدرسان، ادراک از توانایی علمی خود، ادراک از جو آموزشی و ادراک از شرایط اجتماعی آموزش می‌باشد که از پژوهش معتبر راف و همکاران (۱۹۹۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.