پرسشنامه استراتژی بازاریابی – هامبورگ و همکاران (۲۰۰۸)

پرسشنامه استراتژی بازاریابی – هامبورگ و همکاران (۲۰۰۸)

استراتژی بازاریابی: استراتژی های بازاریابی ابزاری هستند که اهداف توسط آنها حاصل می شود. این استراتژی ها مربوط به این سوال هستند که چگونه اهداف می توانند عملی گردند. موفقیت طرح بازاریابی به کارایی استراتژی بازاریابی بستگی دارد. استراتژی می تواند برای هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی تعیین گردد. در واقع استراتژی بازاریابی شامل متغیرهای متفاوتی است که شرکت می تواند آنها را کنترل کند یا خود را با متغیرهای غیرقابل کنترل وفق دهد تا بصورتی مناسب به اهدافش نائل شود.

به منظور سنجش و ارزیابی استراتژی بازاریابی شرکت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر هامبورگ و همکاران (۲۰۰۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.