پرسشنامه اشتراک دانش – فوس و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه اشتراک دانش – فوس و همکاران (۲۰۰۹)

به منظور ارزیابی اشتراک دانش کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ سوال و ابعاد دریافت دانش و ارسال دانش می‌باشد که از پژوهش معتبر فوس و همکاران (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.