پرسشنامه اصول اخلاقی بازاریابی – راوات و همکاران (۲۰۱۵)

پرسشنامه اصول اخلاقی بازاریابی – راوات و همکاران (۲۰۱۵)

اصول اخلاق بازاریابی: وی تیل با استفاده از تعریف تیلور، اصول اخلاق بازاریابی را چنین تعریف می کند: تحقیق در ماهیت و سطوح اعتقادی، باورها، استانداردها و قوانین رفتار اخلاقی در ارتباط با تصمیمات تجاری و شرایط فروش.

به منظور سنجش و ارزیابی اصول اخلاقی بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۱ گویه و ۴ بعد دیدگاه ارزشمدار، احساس همکاری و همدلی، نگرش مسئولانه و مالکیت فکری و رازداری می‌باشد که از پژوهش معتبر راوات و همکاران (۲۰۱۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.