پرسشنامه اضطراب و افسردگی هاسپیتال (HADS)

پرسشنامه اضطراب و افسردگی هاسپیتال (HADS)

پرسشنامه اضطراب و افسردگی هاسپیتال (HADS) توسط زیگمون و اسنایت (۱۹۸۳) طراحی شده است. این سیاهۀ گزینشی چهار ماده ای برای سنجش تغییرات خلقی، بویژه حالات اضطراب و افسردگی، طراحی شده است. این مقیاس دارای ابعاد نشانه های اضطراب و نشانه های افسردگی می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان