پرسشنامه اعتماد سازمانی – توان (۲۰۱۲)

پرسشنامه اعتماد سازمانی – توان (۲۰۱۲)

اعتماد سازمانی: اعتمادسازمانی مفهومی چند سطحی بوده و به تعاملات سطوح گوناگون همکاران، تیم ها و سطوح درون سازمانی مربوط می شود. اعتماد در برگیرنده مفاهیم مهمی برای مطالعه است و کلید اصلی برای توسعه رواب بین فردی به شمار می رود. سطح پایین اعتماد باعث می گردد که کارکنان جریان اطلاعات را در سازمان منحرف کنند و سوء ظن و بدگمانی در بین کارکنان رواج پیدا کند و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بین برود و تصمیمات سازمان از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشد. اعتماد سازمانی مفهومی چند سطحی بوده و به تعاملات سطوح گوناگون همکاران، تیم ها و سطوح درون سازمانی مربوط می شود. توان (۲۰۱۲) اعتماد را با توجه به ابعاد آن به سه دسته زیر تقسیم می نماید: اعتماد مبتنی بر حسابگری، اعتماد مبتنی بر دانش، اعتماد مبتنی بر همانندسازی.

به منظور سنجش و ارزیابی اعتماد سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و ابعاد اعتماد مبتنی بر حسابگری، اعتماد مبتنی بر دانش و اعتماد مبتنی بر هویت می‌باشد که از پژوهش معتبر توان (۲۰۱۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.