پرسشنامه اعتماد عمومی – پیران نژاد (۱۳۸۶)

پرسشنامه اعتماد عمومی – پیران نژاد (۱۳۸۶)

اعتماد عمومی: اعتماد ار جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. در واقع می توان اعتماد را نوعی انتظار نتایج مثبت دانست که یک طرف می تواند بر مبناب اقدام مورد نظر طرف دیگر، در تعاملی که ویژگی اصلی ان عدم اطمینان است دریافت کند. اعتماد عمومی نیز باور مردم نسبت به رفتارها و اقدامات خاصی است که انتظار دارند از دولت ببینند. وقتی اعتماد عمومی مطرح می شود، مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمان های دولتی با اقدامات خود، در تعا مل با آنها به انتظارات آنها پاسخ داده شود. به عبارت دیگر؛ اعتماد عمومی یعنی انتظار مردم از دریافت مثبت پاسخ به خواسته های آنان از طرف متولیان امور عمومی.

به منظور سنجش و ارزیابی اعتماد عمومی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه و سه بعد ریسک پذیری، صداقت و درستکاری و اطمینان می‌باشد که از پژوهش معتبر پیران نژاد (۱۳۸۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.