پرسشنامه اعتماد مشتریان اینترنتی – ریتا و همکاران (۲۰۱۹)

پرسشنامه اعتماد مشتریان اینترنتی – ریتا و همکاران (۲۰۱۹)

اعتماد: در بستر تجارت الکترونیک، اعتماد به عنوان باوری تعریف می شود که به مصرف کنندگان این اجازه را می دهد تا به صورت اختیاری و داوطلبانه در مقابل تجارت الکترونیک آسیب پذیر باشند.

به منظور سنجش و ارزیابی اعتماد مشتریان اینترنتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر ریتا و همکاران (۲۰۱۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.