پرسشنامه افول باورهای دینی – بلوردی (۱۳۹۱)

پرسشنامه افول باورهای دینی – بلوردی (۱۳۹۱)

افول باورهای دینی: افول باورهای دینی به معنای داشتن حساسیت سنتی کمتر به رفتارها و باورهای دینی تبلیغ شده و حاکم بر جامعه است؛ به‎ طوری که این عقاید یکی از عناصر و عوامل تعیین کننده زندگی روزانه فرد باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی افول باورهای دینی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بلوردی (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.