پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی (CPQ)

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی (CPQ)

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین را کریستنسن و سالاوی (۱۹۸۴) در دانشگاه کالیفرنیا به منظور بررسی الگوهای ارتباطی متقابل زوجین طراحی نمودند. این پرسشنامه ۳۵ سوال دارد. این پرسشنامه رفتارهای همسران را در طول سه مرحله از تعارض زناشویی شرح داده است. این مراحل عبارتند از: ۱- زمانی که در روابط زوجین مشکل ایجاد می شود ۲- در مدت زمانی که درباره مشکل ارتباطی بحث می شود و ۳- بعد از بحث راجع به مشکل ارتباطی تشکیل شده است. پرسش نامه دارای سه خرده مقیاس است مقیاس ارتباط سازنده متقابل، مقیاس اجتنابی متقابل، مقیاس ارتباط توقع/ کناره گیری. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۷ مورد تأیید قرار گرفته است.