پرسشنامه امیدواری نوجوانان – پاملا هیندز (۱۹۸۵)

پرسشنامه امیدواری نوجوانان – پاملا هیندز (۱۹۸۵)

نوجوانان به طور معمول، آینده محور بوده و به داشتن یک زندگی خوب در آتیه، امیدوار هستند. امید به داشتن زندگی بهتر، منجر به بهبود و ارتقای تطابق در فرد میگردد. فقدان امید و انگیزه یا رویارویی طولانی با وقایع جدی و تهدید کننده یا رویدادهای اجتناب ناپذیر در زندگی منجر به ایجاد تأثیرات سوﺀ بر روان و جسم فرد میگردد.

به منظور سنجش و ارزیابی امیدواری نوجوانان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر دکتر پاملا هیندز (۱۹۸۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.