پرسشنامه انتظار پیامد دانشجو (SOES)

پرسشنامه انتظار پیامد دانشجو (SOES)

به منظور سنجش انتظار پیامد دانشجو می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۳ گویه و ابعاد جهت دهی آینده، رضایت شخصی و انتظارات شخصی می‌باشد که از پژوهش معتبر هاکت و همکاران (۱۹۹۲) و وویتن (۱۹۹۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱مورد تأیید قرار گرفته است.