پرسشنامه انعطاف پذیری روانشناختی – بن ایژاک، بلووستین و مور (۲۰۱۴)

پرسشنامه انعطاف پذیری روانشناختی – بن ایژاک، بلووستین و مور (۲۰۱۴)

به منظور سنجش انعطاف پذیری روانشناختی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و ابعاد تفسیر مثبت از تغییر، در نظر گرفتن خود به عنوان یک فرد منعطف، در نظر گرفتن خود به عنوان یک فرد گشوده و خلاق، تفسیر واقعیت به عنوان پویا و قابل تغییر بودن و تفسیر واقعیت به عنوان چندوجهی بودن می‌باشد که از پژوهش معتبر بن ایژاک، بلووستین و مور (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.