پرسشنامه بازاریابی ویروسی آنلاین – هریانی و موتوانی (۲۰۱۵)

پرسشنامه بازاریابی ویروسی آنلاین – هریانی و موتوانی (۲۰۱۵)

بازاریابی ویروسی آنلاین: بازاریابی اینترنتی که به آن بازاریابی الکترونیکی، بازاریابی تحت و یا بازاریابی آنلاین گفته می شود، به کسب در آمد، فروش محصولات و ارائه خدمات از طریق اینترنت اطلاق می شود. بازاریابی اینترنتی حوزه وسیعی می باشد چراکه نه تنها شامل بازاریاابی از طریق اینترنت می شود، بلکه شامل کلیه فعالیت های بازاریابی ها از طریق ایمیل و دیگر وسایل از راه دور است. بازاریابی ویروسی آنلاین یک استراتژی بازاریابی است که مصرف کنندگان را به استفاده از شبکه های ارتباطی خود جهت انتقال پیام به منظور تبلیغ و توزیع محصولات تشویق می کند و برای فرستادن پیام به سکوهای اینترنتی تکیه دارد.

به منظور سنجش و ارزیابی بازاریابی ویروسی آنلاین می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۳ گویه و ابعاد اثر بخشی عالی، دسترسی پشتیبان، اطمینان خاطر اذعان شده، محتوای پیام، غیرقابل کنترل بودن، اسارت مصرف کننده و برند ترقی یافته می‌باشد که از پژوهش معتبر هریانی و موتوانی (۲۰۱۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.