‌ پرسشنامه بازخورد موثر در فرآیند آموزش اواندو (۱۹۹۲)

‌ پرسشنامه بازخورد موثر در فرآیند آموزش اواندو (۱۹۹۲)

بازخورد موثر به فراگیران به عنوان یک استراتژی کلیدی در یادگیری و تدریس شناخته شده است. استفاده از کلمه موثر در ارتباط با بازخورد با این موضوع مرتبط است که بازخورد باید هم مناسب و هم به موقع باشد و برای نیازهای موقعیتی مناسب باشد. بازخورد مؤثر، بینش و آگاهی لازم را در مورد عملکرد و نتایج آن در فراگیران ایجاد می‌نماید، آنها را در تمیز نتایج واقعی با نتایج مورد انتظار توانمند می‌کند و انگیزه‌ای برای تغییر در فراگیران به وجود می‌آورد. تأثیر بازخورد سازنده، فراتر از فرایند یاددهی و یادگیری است. بازخورد برای رشد و هدایت فراگیران ضروری است و حس اطمینان، بهبود انگیزه و اعتماد به نفس را برای آنان به دنبال دارد. معلمان و مربیان مسؤول نیز از مزایای بازخورد بی‌بهره نمی‌باشند. رشد و توسعه شخصی و حرفه‌ای، بهبود مهارت‌های ارتباطی و بین فردی در جریان ارائه بازخورد به فراگیران بطور قابل‌توجهی تقویت می‌گردد. ارتقا و توسعه‌ی یادگیری شخصی، همچنین مساعدت و تسهیل رشد و توسعه فراگیران احساس رضایت را در آنها به دنبال خواهد داشت.

به منظور سنجش بازخورد موثر در فرآیند آموزش می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اواندو (۱۹۹۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.