پرسشنامه بدبینی سازمانی – ایتن (۲۰۰۰)

پرسشنامه بدبینی سازمانی – ایتن (۲۰۰۰)

بدبینی سازمانی عبارت است از یک نگرش منفی نسبت به سازمان. باور به اینکه سازمان فاقد صداقت است؛ احساس منفی نسبت به سازمان؛ گرایش به رفتارهای تحقیرآمیز و بدخواهانه نسبت به سازمان. از دید ایتن (۲۰۰۰) بدبینی سازمانی شامل سه بعد است:

  • بدبینی شناختی: اعتقاد به این که سازمان فاقد صداقت است.
  • بدبینی تاثری: تاثیر منفی نسبت به سازمان.
  • بدبینی رفتاری: گرایش به رفتارهای مخاطره آمیز که با این اعتقادات و تاثیرات سازگار است.

به منظور سنجش و ارزیابی بدبینی سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه و سه بعد بدبینی رفتاری، تاثری و شناختی می‌باشد که از پژوهش معتبر ایتن (۲۰۰۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.