پرسشنامه بهره وری کارکنان – جبارزاده (۱۳۹۲)

پرسشنامه بهره وری کارکنان – جبارزاده (۱۳۹۲)

میتوان گفت که بهره وری شامل سه عنصر است: دستیابی به اهداف، چگونگی استفاده از منابع مؤثر و مقایسه محصول بهدستآمده به آن محصولی که انتظار میرفت. در دیدگاه مدیریتی، بهرهوری میزان موفقیت سیستم را در استفاده از منابع برای کسب اهداف بیان میکند؛ و بهرهوری با مفاهیم کارایی، اثربخشی، سودآوری، کیفیت، نوآوری، کیفیت زندگی کاری و فرهنگ در ارتباط است و درواقع، ترکیبی از آنهاست.

به منظور سنجش بهره وری کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۷ گویه و ۴ مؤلفه کارایی، اثربخشی، تعهد و حل مسأله می‌باشد که از پژوهش معتبر جبارزاده (۱۳۹۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.