پرسشنامه بهره گیری از تکنولوژی – سیرک و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه بهره گیری از تکنولوژی – سیرک و همکاران (۲۰۱۴)

بهره گیری از تکنولوژی: امروزه بهره‌گیری مؤثر از تکنولوژی، مهمترین موضوع پیش روی شرکت‌های تکنولوژی –محور می‌باشد و مطمئناً این روند در آینده تشدید خواهد شد. توانمندی‌های تکنولوژیک هسته‌ای یک سازمان شامل مجموعه‌ای از مهارت‌های متمایز (که در سرمایه انسانی سازمان قرار دارد) راهواره های سازمانی (که در سطح شرکت اجرامی‌شود) و دارایی‌های خاص (تکنولوژی‌های پیشرفته تولید، سیستم‌های اطلاعات، تولید به کمک کامپیوتر و…) که زیربنای مزیت رقابتی سازمان هستند، می‌باشد. به عنوان قصد و تمایل یک شخص یا شرکت برای استفاده از تکنولوژی مربوط می شود و منعکس کننده ی تمایل فرد به پذیرش و استفاده از آن است. این متغیر از طریق سنجش شاخص های استفاده از سیستم ها و خدمات فناوری اطلاعات در صورت نیاز، تمایل به استفاده از سیستم ها و خدمات فناوری اطلاعات در آینده و پیشنهاد به دوستان برای استفاده از سیستم ها و خدمات فناوری اطلاعات قابل اندازه گیری است (چن و همکاران، ۲۰۱۴). تکنولوژی پدیده ای است که در عصر کنونی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و شمار کاربران آن در سطح جهان افزایش چشمگیری داشته است. این مهم، موجب تغییر رفتارهایی شده است که شرکت ها در هنگام ارائه خدمات و محصولات از خود بروز می دهد.

به منظور ارزیابی بهره گیری از تکنولوژی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر سیرک و همکاران (۲۰۱۴)  استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.