پرسشنامه بهزیستی مدرسه – کاپلان و ماهر (۱۹۹۹)

پرسشنامه بهزیستی مدرسه – کاپلان و ماهر (۱۹۹۹)

پرسشنامه بهزیستی مدرسه ۱۸ گویه‌ای است و توسط کاپلان و ماهر (۱۹۹۹) ساخته شد و دارای سه خرده مقیاس است. علاقه‌مندی به مدرسه، خودکارامدی ادراک شده تحصیلی و رفتار مخرب بر اساس مقیاس ۵ درجه‌ای از نوع لیکرت از کاملاً مخالفم=۱ تا کاملاً موافقم = ۵ درجه‌بندی می‌شوند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.