پرسشنامه بیگانگی اجتماعی – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

پرسشنامه بیگانگی اجتماعی – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

به منظور سنجش و ارزیابی بیگانگی اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۶ گویه و ابعاد بی قدرتی، بی معنایی، بی هنجاری، انزوای اجتماعی، تنفر از خود و تنفر فرهنگی می‌باشد که از پژوهش معتبر بنی فاطمه (۱۳۹۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.