پرسشنامه بی صداقتی تحصیلی – اعتماد (۱۳۹۱)

پرسشنامه بی صداقتی تحصیلی – اعتماد (۱۳۹۱)

بی صداقتی تحصیلی چنان که در تعاریف آورده شد هرگونه تلاش غیر اخلاقی و غیرمشروعی است که در حیطه تحصیلی و مناسبات علمی محصلان، دانشمندان و پژوهشگران برای کسب اعتبار علمی و تحصیلی انجام میشود. بنابراین تعریف دامنه بسیار گسترده ای از رفتارها را میتوان مصداق این امر دانست. در یک تقسیم بندی گونه های فعالانه و منفعلانه بیصداقتی را می توان از هم تفکیک کرد، گونه فعالانه گونه ای است که فرد برای اعتبار خودش اقدامات غیرمشروعی انجام میدهد و در گونه-های منفعلانه فرد به نوعی دیگران را یاری می کند که اعتبار خویش را از راه های غیرمشروع بالا ببرند. فردی که از اینگونه رفتارها اجتناب می کند در واقع صداقت می ورزد. همچنین ادبیات پژوهش به واژه ی دیگری اشاره دارد با عنوان سرقت علمی و ادبی. سرقت علمی و ادبی نشان از وضعیتی می دهد که فرد ایده یا اثری از فردی دیگر را به طور غیر مشروع تصرّف می کند. البته دامنه این عمل میتواند از استفاده بدون استناد از زبان بیان یک گزاره یا کپی کردن محتوای پایان نامه دیگری و استنادات آن برای خویش تا تصاحب اثر علمی دیگران به نام خویش گسترده باشد.

برای مطالعه تقلب تحصیلی (بی صداقتی تحصیلی) دانشجویان ایرانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه و سه بعد سرقت علمی، تقلب فعال و تقلب منفعل می‌باشد که از پژوهش معتبر اعتماد (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.