پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان مثبت – لوید و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان مثبت – لوید و همکاران (۲۰۱۴)

تبلیغات دهان به دهان مثبت: ارتباط غیر رسمی که در بین دیگر مصرف کنندگان در مورد مالکیت، کاربرد، یا ویژگی های کالا یا خدمات خاص یا فروشندگان این کالا یا خدمات هدایت می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی تبلیغات دهان به دهان مثبت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لوید و همکاران (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.