پرسشنامه تجارب و عواطف آکسفورد-لیورپول (فرم پنج عاملی) (O-LIFE) ماسون و همکاران (۱۹۹۵)

پرسشنامه تجارب و عواطف آکسفورد-لیورپول (فرم پنج عاملی) (O-LIFE) ماسون و همکاران (۱۹۹۵)

به منظور سنجش اسکیزوتایپی می توان از پرسشنامه تجارب و عواطف آکسفورد-لیورپول O-LIFE استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶۹ گویه و ۵ عامل اسکیزوتایپی شامل آشفتگی شناختی، ناپیروی تکانشی، تجارب ادراکی غیر عادی/ تفکر سحرآمیز، بی لذتی درون گرایانه و گرایش به انزوا را مورد ارزیابی قرار می دهد. گویه های این پرسشنامه از پژوهش ماسون و همکاران (۱۹۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۷ مورد تأیید قرار گرفته است.