پرسشنامه تجربه مشتری از برند – زهیر (۲۰۱۲)

پرسشنامه تجربه مشتری از برند – زهیر (۲۰۱۲)

به منظور سنجش و ارزیابی تجربه مشتری از برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر زهیر (۲۰۱۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.