پرسشنامه تجزیه روان تنی (SDQ-20) – نیجنهویس و همکاران (۱۹۹۶)

پرسشنامه تجزیه روان تنی (SDQ-20) – نیجنهویس و همکاران (۱۹۹۶)

به منظور ارزیابی شدت علائم روان تنی می توان از پرسشنامه تجزیه روان تنی (SDQ-20) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر نیجنهویس و همکاران (۱۹۹۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.