پرسشنامه تحمل ناکامی – هارینگتون (۲۰۰۵)

پرسشنامه تحمل ناکامی – هارینگتون (۲۰۰۵)

تحمل ناکامی: ناکامی احساسی است که در نتیجه ایجاد مانع بر سر راه رسیدن به هدفی که فرد آن را مطلوب می شمارد پدید می آید. این هدف می تواند ذهنی باشد، یعنی اینکه فرد گمان کند که در حال رسیدن به هدف دلخواهش است و لذت های آن را پیش بینی کند و یا ممکن است در رفتار ظاهری تجلی یابد. ناکامی و دیگر اشکال عواطف منفی مانند غم، افسردگی و تحرک پذیری به عنوان تهدیده های جدی برای سلامت روان مشاهده شده است. تحمل ناکامی توانایی مقاومت در برابر موانع و موقعیت های استرس زا است و در نقطه مقابل آن تحمل کم در برابر ناکامی شامل، نشانه هایی از قبیل تنش، اضطراب، توجه کم و ترک وضعیت است.

به منظور بررسی تحمل ناکامی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۵ گویه و چهار مولفه تحمل عاطفی، تحمل ناراحتی، پیشرفت و شایستگی می‌باشد که از پژوهش معتبر هارینگتون (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.