پرسشنامه ترس از شکست در عملکرد – کانروی (۲۰۰۱)

پرسشنامه ترس از شکست در عملکرد – کانروی (۲۰۰۱)

به منظور ارزیابی ترس از شکست در عملکرد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۱ گویه و ۵ بعد ترس از تجربه شرم و خجالت، ترس از کاهش عزت نفس خود، ترس از داشتن آینده نامعلوم، ترس از دست دادن تأثیر اجتماعی، ترس از ناراحت شدن افراد مهم می‌باشد که از پژوهش معتبر کانروی (۲۰۰۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.