پرسشنامه ترومای سازمانی – استاینکمپ (۲۰۱۴)

پرسشنامه ترومای سازمانی – استاینکمپ (۲۰۱۴)

ترومای سازمانی پدیده ای است که در صورت وقوع، شوک قابل ملاحظه ای به همه افراد و گروه های سازمانی و حتی به خانواده کارکنان وارد نموده و ساختارهای دفاعی و محافظتی سازمان را در هم می شکند و احساس ناامیدی، یاس و دلسردی شدیدی بر سازمان حاکم می نماید. در تعریفی دیگر، ترومای سازمانی بیانگر آن دسته از ضربات و شوک های وارده به سازمان است که معمولا به دلیل سوء کار کرد یک یا چند رکن از ارکان سازمان نظیر افراد، اهداف، ساختار، فناوری و یا محیط به وجود می آید. به عنوان مثال هنگامی که مدیران و کارکنان سازمان (رکن افراد) به دلیل سوء عملکرد خود، موجبات بدنامی سازمان را فراهم نموده و چهره سازمان در ذهن جامعه و ذینفعان را تخریب می کنند، این امر باعث می شود جو سازمان از حالت عادی خارج شده و سازمان و کارکنان آن فشارهای روحی- روانی و زیان های مادی-معنوی قابل توجهی را تجربه نمایند.

به منظور سنجش و ارزیابی ترومای سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر استاین کمپ (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.