پرسشنامه رایگان تشخیصی واژینیسموس (اختلال مقاربت جنسی دردناک)

پرسشنامه رایگان تشخیصی واژینیسموس (اختلال مقاربت جنسی دردناک)

به منظور ارزیابی وجود واژینیسموس یا اختلال مقاربت جنسی دردناک می توان از پرسشنامه ۱۵ گویه ای که به صورت محقق ساخته طراحی شده است، استفاده کرد.