پرسشنامه تشدید جسمانی حسی (SSAS) – بارسکی و همکاران (۱۹۹۸)

پرسشنامه تشدید جسمانی حسی (SSAS) – بارسکی و همکاران (۱۹۹۸)

به منظور سنجش تشدید جسمانی حسی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بارسکی و همکاران (۱۹۹۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۴۰۰ مورد تأیید قرار گرفته است.