پرسشنامه رایگان تعالی سازمانی – ریاحی (۱۳۸۵)

پرسشنامه رایگان تعالی سازمانی – ریاحی (۱۳۸۵)

تعالی به ایجاد توازن و جلب رضایت تمامی ذی نفعان بستگی دارد. سازمان های متعالی همواره و به سرعت در برابر تغییر نظام‌ها و انتظارات ذی نقعان چابک، منعطف و پاسخگو هستند.

به منظور ارزیابی میزان تعالی سازمانی در سازمان ها می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵۰ گویه می‌باشد که از منبع ریاحی (۱۳۸۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.