پرسشنامه تعامل معلم – لارداسمی و کنی (۲۰۰۱)

پرسشنامه تعامل معلم – لارداسمی و کنی (۲۰۰۱)

به منظور سنجش تعامل معلم می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۸ گویه و ۸ مولفه رهبری، رفتار کمک کننده –دوستانه، درک کردن، مسئولیت پذیری- آزادی فراگیر، نامطمئن بودن، ناراضی بودن، تنبیه کردن و سختگیر بودن می‌باشد که از پژوهش معتبر لارداسمی و کنی (۲۰۰۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.