پرسشنامه تعلق خاطر کاری – شافلی و باکر (۲۰۰۴)

پرسشنامه تعلق خاطر کاری – شافلی و باکر (۲۰۰۴)

تعلق خاطر کارکنان رویکردی است که در محل کار طراحی شده تا اطمینان حاصل گردد که کارکنان خود را به اهداف و ارزش های سازمان متعهد می دانند، دارای انگیزه جهت کمک به موفقیت سازمانی بوده و به طور همزمان نیز قادر به افزایش حس خوب بودن در خودشان هستند.

به منظور سنجش و ارزیابی تعلق خاطر کاری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۷ گویه و سه بعد سرزندگی، فداکاری و مجذوب شدن می‌باشد که از پژوهش معتبر شافلی و باکر (۲۰۰۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.