پرسشنامه تفاوت معنایی نقش جنسی (SDSR) – جولین هافنر (۱۹۸۴)

پرسشنامه تفاوت معنایی نقش جنسی (SDSR) – جولین هافنر (۱۹۸۴)

تفاوتهای معنایی نقش جنسی: شامل رفتارها و نگرش هایی است که برای مردان و زنان در فرهنگی خاص مناسب قلمداد می شود.

به منظور بررسی ابعاد سه گانه زناشویی (تفاوت معنایی نقش جنسی) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ عبارت و ابعاد قدرت، همدلی، خود پیروی می‌باشد که از پژوهش معتبر جولین هافنر (۱۹۸۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.