پرسشنامه تفکر ارجاعی – اهرینگ و همکاران (۲۰۱۰)

پرسشنامه تفکر ارجاعی – اهرینگ و همکاران (۲۰۱۰)

این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشدهی شامل ۱۵ عبارت است که توسط اهرینگ و همکاران (۲۰۱۰) تهیه و از یک مقیاس کلی تفکر ارجاعی و سه زیرمقیاس تشکیل شده است: زیرمقیاس ویژگیهای اصلی تفکر ارجاعی، ناکارآمدی ادراک شده و تسخیر ظرفیت. آزمودنیها در طیف لیکرتی ۵ درجه ای از هرگز = ۰، به ندرت = ۱، گاهی اوقات = ۲، اغلب = ۳ و همیشه = ۴ میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از عبارتها مشخص می سازند. روایی و پایایی این ابزار در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ تایید شده است.