پرسشنامه تفکر سطح بالا از دید دانشجویان – عبدی (۱۳۹۳)

پرسشنامه تفکر سطح بالا از دید دانشجویان – عبدی (۱۳۹۳)

به منظور سنجش تفکر سطح بالا از دید دانشجویان می‌توان از پرسشنامه ای که توسط عبدی (۱۳۹۳) ساخته شده است، استفاده کرد. پرسشنامه مذکور، آموزش مهارت‌های تفکر سطح بالا به فراگیران از سوی اعضای هیات علمی را در کلاس، در ۷ گویه می‌سنجد. روایی و پایایی این پرسشنامه تایید شده است.