پرسشنامه تفکر منطقی – کمبر و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه تفکر منطقی – کمبر و همکاران (۲۰۰۰)

به منظور بررسی تفکر منطقی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و ابعاد عمل عادتی، فهمیدن، تأمل و تفکر انتقادی می‌باشد که از پژوهش معتبر کمبر و همکاران (۲۰۰۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.