پرسشنامه تقابل ارزشی – فرم خلاصه – بلوردی و بلوردی (۱۳۹۱)

پرسشنامه تقابل ارزشی – فرم خلاصه – بلوردی و بلوردی (۱۳۹۱)

تقابل ارزشی: هر فرهنگی متشکل از مجموعه ای از مولفه ‎هایی است که یکی از این‎ها مولفه ‎ها، بعدشناختی آن است. مولفه شناختی که شامل مجموعه ای از نظرات، ارزش‏ ها، باورها و دانش ‏ها است، چارچوبی را برای ساختن واقعیت و درک آن در اختیار افراد قرار می‏ دهد و تجزیه و تحلیل رفتار را با استفاده از این مولفه امکان پذیر می‏ سازد. چراکه ارزش‎ ها و باورهای فرهنگی دارای نیروهای شگفت آوری هستند که شکل دهنده  زندگی و تا حدودی تعیین‎ کننده رفتار بشر می‏ باشند. ممکن است در ارزش ‎ها و باورهای نسلی، نوعی احساس ستیز ایجاد گردد که می‏ تواند مبین احساسات متضاد فرد نسبت به اهداف، انتظارات و ارزش ‎های حاکم باشد .

به منظور سنجش و ارزیابی میزان تقابل ارزشی در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بلوردی و بلوردی (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.