پرسشنامه تقاضاهای شغلی – چن و کائو (۲۰۱۲)

پرسشنامه تقاضاهای شغلی – چن و کائو (۲۰۱۲)

به منظور سنجش تقاضاهای شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر چن و کائو (۲۰۱۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.